Raporlar

OYAK Yatırım’dan Türkiye Sigorta için Şirket Araştırması

Yüksek karlı büyüme potansiyeli

Teknik marj güçlü; sermaye getirisi yüksek

Türkiye Sigorta’yı %68 yükseliş potansiyeli ve 8,06 TL hisse fiyatı ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Üç yıllık (2020-23T) bileşik hisse başına kar büyümesini %15 olarak öngörürken, net karın 2021’de 1.318mn TL’den (yıldan yıla +%14) 2022’de 1.541mn TL’ye (yıldan yıla +%17) yükselmesini bekliyoruz. Sektörde Kovid-19 sonrası artan hasar frekansına rağmen Türkiye Sigorta Ağustos itibarıyla toplam primlerinin %33’ünü oluşturan ve görece yüksek tarım sigortası pazar payı sayesinde kombine oranını 1Y21 itibarıyla %86 gibi düşük bir seviyede tutmayı başarmıştır. Önümüzdeki üç yıl içinde kombine oranın ortalama %80 olmasını öngörüyoruz. Motor segmentinde nispeten düşük hasar artışı ve yeni pazar payı kazanımları sayesinde 2021’de teknik karlılığın yıllık %15 artacağını ve 2022’de %17 yükseleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca, 2021 yılı için ortalama %17,8’lik yüksek bir yatırım getirisi beklerken potansiyel olarak daha düşük mevduat faizlerinin etkisiyle 2022’de yatırım getirisinin %14,7’ye gerilemesini öngörüyoruz. Türkiye Sigorta için uzun vadeli (2020-30T) %25 düzeyinde sermaye getirisi hesaplarken, sermaye getirisinin 2021 yılında %33 ve 2022’de %31 gibi yüksek seviyelerde oluşmasını bekliyoruz.

Motor ve sağlık branşında pazar payı yükseliyor

Türkiye Sigorta, tarım, kaza, yangın ve doğal afet ve genel zararlar iş kollarında pazar lideridir. Şirketin motor ve sağlık segmentlerinde büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye Sigorta, daha fazla pazar payı elde etmek ve pazardaki görünürlüğünü artırmak için kara aracı sorumluluk (KAS) poliçelerinde fiyatlarını düşürdü. KAS sigortasında pazar payı Ağustos itibarıyla yıllık 1,7 puan arttı. Bu önemli çünkü sektörde KAS aracılığıyla toplanan fonların %40’ı ortalama iki yıl boyunca yatırım portföyünde kalıyor ve yatırım getirisi sağlıyor.
Bunun dışında, şirket Ağustos itibarıyla %3,7 pazar payı ile sağlık sigortalarında altıncı sırada yer alıyor. Sağlık sektöründeki yoğun rekabete rağmen, şirket grup poliçeleri satarak kamu kurumlardan yeni işler ürettikçe pazar payının daha iyiye gideceğini düşünüyoruz.

Yatırım portföyü büyürken karlılığı destekliyor

Türkiye Sigorta, 21 Haziran itibarıyla 7 milyar TL’lik bir yatırım portföyüne sahip olup, toplam portföyün yaklaşık %80’ini vadeli mevduat ve devlet tahvili oluşturmaktadır. Yatırım portföyünün 2022 sonuna kadar 8,8 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. 2021’de net yatırım gelirinde yıllık %42 büyüme beklerken 2022 yılında enflasyon ve faiz oranlarındaki potansiyel düşüş öngörümüzle paralel %3 düşüş beklemekteyiz.

Türkiye Sigorta’yı Endeks Üzeri Getiri tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz

Türkiye Sigorta, 2022 tahmini 3,6x F/K ve 1,0x F/DD’de işlem görmektedir. Üç yıllık (2020-23T) bileşik kar büyüme beklentimiz %15 olup 2022T sermaye getirisi beklentimiz %31’dir. Uzun vadeli %45 temettü dağıtım oranı beklentimizle paralel önümüzdeki iki sene için ortalama %11,2 temettü verimi öngörmekteyiz.

ORTAKLIK YAPISI

Türkiye Varlık Fonu Finansal Yatırımlar A.Ş., Türkiye Sigorta’nın %81,1 hissesine sahiptir. Şirketin yaklaşık %18,9’u ise halka açıktır. Şirketin ödenmiş sermayesi 1.161mn TL olup hisse başına defter değeri Haziran 2021 itibarıyla 3,25 TL’dir. Hisse senedinin günlük işlem hacmi ise USD5mn civarındadır.

ŞİRKET PROFİLİ VE SİGORTA SEKTÖRDEKİ KONUMU

Türkiye Sigorta, kamuya ait üç hayat dışı sigorta şirketinin, Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta’nın 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla birleşmesiyle kurulmuştur. Hayat dışı sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket, Türkiye’de sigortacılık erişimini artırmayı ve sigortacılığı yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Hayat dışı sigortalarda lider olan Türkiye Sigorta, 1.165 çalışanı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket, 10 acente bölge müdürlüğü, 10 bankasürans bölge müdürlüğü, 3.532 acente, 4.500’den fazla banka şubesi ve 118 brokerden oluşan geniş bir dağıtım ağına sahiptir. Türkiye Sigorta, Ağustos 2021 itibarıyla 6.786mn TL prim üretimine ve %13,12 pazar payına sahiptir. Şirket, Ağustos 2021 itibariyle brüt yazılı primlerde yıllık %17,6 oranında güçlü bir büyüme sağlamıştır.

Türkiye Sigorta çatısı altında birleşmeden önce Halk ve Güneş Sigorta kaskoda, Ziraat Sigorta ise tarım sigortalarında lider konumdaydı. Güneş Sigorta, geniş bir sigorta ürün portföyüne sahip olup, kaza, yangın, zorunlu deprem, mühendislik, sağlık, deniz ve hava araçları sigortaları iş kollarında faaliyet göstermiştir. Türkiye Sigorta, acenteleri ve Ziraatbank, Halkbank ve Vakıfbank’ın şubeleri aracılığıyla Türkiye genelindeki yaygın dağıtım ağını kullanarak, trafik ve sağlık sigortalarında pazar payını ileriye taşıyacak potansiyele sahiptir.

Geçen yıl Türkiye Sigorta, sektörde alışılagelmişin dışında büyük projelerin sigortalanmasında faaliyet göstermiştir. Türkiye Sigorta, ilk olarak Türksat işbirliği ile milli haberleşme uydularını bir yıl süreyle sigortaladı ve uyduların yörüngede görevlerini yerine getirirken meydana gelebilecek olası yangın, göktaşı çarpması, yörünge dışına çıkma ve çarpışma gibi risklere karşı 2,2 milyar TL’lik sigorta garantisi verdi. İkincisi, Türkiye Sigorta, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 doğalgaz kuyusunu sigortaladı. Son olarak Türkiye Sigorta, 2020 yılında Akkuyu nükleer santral inşaatı için sigorta teminatı sağladı. Türksat uyduları, Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri, Oruç Reis Gemisi ve Tuna-1 kuyusu için sigorta teminatı sağladıktan sonra, 2021 yılında Türkiye Sigorta, Amasra-1 doğal gaz kuyusu için sigorta garantisi vermiştir. Türkiye Sigorta, Türkiye’deki enerji yatırımları için sigorta koruması sağlama konusunda aktif olmak
çalışmaktadır.

Hayat dışı sigorta sektöründe altmış şirket bulunurken, ilk on şirket primlerin yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır. Türkiye Sigorta, Ağustos 2021 itibarıyla prim üretiminde lider konumdadır.

İş kolları bazında, Ağustos 2021 itibarıyla Türkiye Sigorta %57,1 pazar payı ile tarım sigortaları, %21,1 pazar payı ile kaza, %16,4 pazar payı ile yangın ve doğal afet ve %36,8 pazar payıyla genel zarar sigortalarında pazar lideridir. Şirket, sağlık sigortalarında %3,7 pazar payı ile altıncı, kara araçlarında %8,1 pazar payı ile altıncı, kara araçları sorumluluk sigortasında %9,2 pazar payı ile ikinci, deniz araçlarısigortalarında ise %10,6 pazar payı ile üçüncü sırada yer almaktadır.

DEĞERLEME

Türkiye Sigorta’yı Gordon Büyüme Modeli (GGM) ile değerliyoruz. Modelimize dayanarak Türkiye Sigorta için 12 aylık 9,4 milyar TL hedef değer hesaplamaktayız, bu da hisse başına 8,06 TL’lik bir hedef fiyat anlamına gelmektedir. On yıllık tahminlerimize (2021T-30T) göre Türkiye Sigorta’nın ortalama özkaynak getirisi %32’dir. %15,0 risksiz faiz oranı, %5 hisse risk primi, 1,00 beta ve %9,2 uzun vadeli büyüme oranı varsayımlarımızla, Türkiye Sigorta için 12 aylık zımni 2,15x fiyat/defter değeri ortaya çıkmaktadır. Hisse için bulduğumuz değer cari hisse fiyatının %68 yukarısına işaret etmektedir. Sermaye maliyetindeki her 1 puanlık değişiklik, hedef fiyatımızı ortalama %10 oranında değiştirmektedir.

RİSKLER

Beklenenden daha düşük GSYİH büyümesi, daha az tüketim, daha yavaş yatırım ve bankacılık faaliyetleri.

Trafik sigortası fiyatlarında potansiyel bir tavan uygulaması ve trafik sigortasında olabilecek diğer olumsuz düzenleyici değişiklikler: Kara araçları sorumluluk sigortası Ağustos 2021 itibariyle pazarın %26’sını oluşturmaktadır ve sigorta şirketleri bu ürünü devletin öngördüğü şekilde sunmak zorundadır.

Trafik ve kasko, yangın, doğal afetler, inşaat, sağlık vb. diğer iş kollarında beklenenden yüksek hasar frekansı karlılığa zarar verebilir. Prim tutma oranının %40 olduğunu varsayarsak, birleşik orandaki her 1 puanlık değişiklik, 2022 yılı net kar tahminimizi 33 milyon TL etkilemektedir.

Sektördeki kasko branşı hasarlarının yarısının yedek parça ile ilgili olması nedeniyle TL’nin USD karşısında hızlanan değer kaybı karlılık için risk teşkil etmektedir.

Faiz oranlarındaki oynaklıklar ve değişiklikler karlılık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Türkiye Sigorta için mevduat oranlarındaki her 1 puanlık değişim, 2022 yılı net kar tahminimizi %3 oranında etkilemektedir.

Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Oyak Yatırım

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu